آموزش درس پژوهی

 جلسه اول

مقدمه

روند تحولات در دنیای امروز، اصلاحات آموزشی را امری اجتناب ناپذیر و جهانی ساخته است.بیشترین توجه برنامه های اصلاحات آموزشی به توانمند سازی معلم و غنی سازی فرایند آموزش و یادگیری است(اسدی۱۳۹۲به نقل از کامیابی ۱۳۹۱).

از دغدغه های کار گزاران و سیاست گزاران آموزشی و مجریان برنامه های درسی، گسترش پژوهش مشارکتی درون کلاس و مدرسه است(بهرامی هیدجی ومرسلی،۱۳۹۱).

درس پژوهی در واقع روش پژوهش مشارکتی معلمان در کلاس است که از آن به عنوان سودمندترین کاربردی ترین و موثرترین برنامه پرورش حرفه ای معلمان در مدارس ژاپن یاد شده است. (بهرامی هیدجی و مرسلی ۱۳۹۱).

مطالعات بین المللی تیمز نشان می دهد که از جمله عواملی که موفقیت در آزمون های تیمز دخیل هستند روش تدریس است و نتایج آزمون تیمز رابطه معنا داری با توسعه یافتگی و عملکرد هر کشور دارد.

درس پژوهی شیوه ای نو در طراحی اجرایی برنامه های درسی

روش درس پژوهی که از مفروضات رویکرد معلم پژوهنده بهره می گیرد، نقش معلم را به عنوان کارگزاری فکور در فرایند تدریس و تولید دانش بومی برجسته می سازد. در این رویکرد، معلمان با بهره گیری از خرد جمعی، موانع پیش روی تدریس و یاد گیری را مورد تحلیل قرار داده، راه هایی را برای مواجه با آن ها شناسایی و مورد استفاده قرار می دهند (ساکی،۱۳۹۴).

درس پژوهی در فرایند پژوهش مشارکتی شبیه اقدام پژوهی است. درس پژوهی عاملی اساسی برای تشویق معلمان به یاد گیری و رشد مداوم درباره مهم ترین وظایف خود از طریق بازاندیشی مشارکتی در نحوه تدریس است (ساکی، ۱۳۹۴).

در درس پژوهی، معلمان بیش از این که مبانی نظری آموزش و یادگیری را بیاموزند، مهارت های علمی و کاربردی مربوط به یاددهی- یاد گیری(آموزش) و ارزیابی روش های تدریس، خود ارزیابی و فعالیت های آموزشی را می آموزند. درس پژوهی کمک می کند معلمان مشکلات تدریس خود را به کمک هم حل کنند (بهرامی هیدجی،۱۳۹۱).

معلمان در شروع درس پژوهی باید ارزش کار گروهی و نقادی را در توسعه حرفه ای خود درک کنند (ساکی۱۳۹۴ به نقل ازباینو و همکاران ۲۰۱۲).

منبع : پژوهش ناحیه پنج اصفهان |آموزش درس پژوهی
برچسب ها : پژوهی ,معلمان ,آموزش ,تدریس ,مشارکتی ,برنامه ,پژوهش مشارکتی ,بهرامی هیدجی ,اصلاحات آموزشی